Horloge.be gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te laten functioneren en je een veilige website te bieden tijdens het winkelen. Daarnaast gebruiken wij cookies om je beter en persoonlijker te helpen; Met deze cookies volgen wij en derde partijen jouw gebruik van onze site, tonen wij op jouw voorkeuren afgestemde advertenties en verzamelen wij informatie om onze website te optimaliseren. Meer informatie?

Als je op 'accepteren' klikt of verdergaat op onze website, gaan we ervan uit dat je dat goedvindt.

Heren
Dames
Vintage
Horlogebandjes
Inspiratie
Nieuw
Horlogebandjes | Horlogebandje zoeken
Inspiratie | Kennis & weetjes

Horloges gratis verzonden vanaf €50,-

Algemene Voorwaarden Holland Watch Group

Voorwaarden afbeelding

Deze Algemene Voorwaarden zijn samengesteld in overleg met Trusted Shops, en treden in werking per 1 januari 2018.
 
Holland Watch Group is gecertificeerd door Trusted Shops en heeft zich ertoe verbonden de Trusted Shops gedragscode na te leven die op www.trustedshops.com kan worden geraadpleegd.
 
 
Inhoudsopgave:
1 – Informatie over Holland Watch Group (HWG)
2 – Uw persoonlijke gegevens
3 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
4 - Toepassselijk recht
5 - Ons aanbod
6 – Bestellen en de koopovereenkomst
7 – Prijzen en verzendkosten
8 – Betaling
9 – Beschikbaarheid en levering
10 - Aansprakelijkheid
11 - Herroepingsrecht
12- Uitsluitingen van het herroepingsrecht
13 - Garantie
14 - Extra garantie
15 – Klachten en geschillen
16 - Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
17 - Definities

1 - Informatie over Holland Watch Group (HWG)

Deze website wordt beheerd door Holland Watch Group B.V., handelend onder de naam horloge.nl  ("wij", “ons”, “onze”).  Goederen die u koopt op deze website zullen door ons worden geleverd. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24350434.
Ons vestigingsadres is: 
Willebrordusstraat 14 - 16
3037 TR Rotterdam, Nederland
 
Ons Btw-nummer is: NL812354576B01
U kunt contact met ons opnemen via e-mail op klantenservice@horloge.nl, telefonisch op het nummer + 31 085 489 20 10 of schrijf ons op het bovenstaande adres.
 
Openingstijden klantenservice:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur
Van zaterdag t/m zaterdag vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur

2 - Uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met onze privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

3 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en u (de consument).

3.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.

3.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.
 

4 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen van deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door het Nederlands recht.

5 - Ons aanbod

5.1 Ons aanbod bevat een zo volledig mogelijke en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons (de ondernemer) niet.
5.2 Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
5.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

6 - Bestellen en de koopovereenkomst

6.1 U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop "Afrekenen". Door te klikken op "Afrekenen" is uw bestelling geplaatst.
Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.
6.2 Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.
Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via klantenservice@horloge.be
6.3 De contractuele taal is Nederlands.
6.4 Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.
6.5 Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en wij zorgen wij voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.
6.6 Binnen wettelijke kaders is het toegestaan dat wij ons op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.7 Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7 - Prijzen en verzendkosten

 7.1 Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling en op de orderbevestiging worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.
7.2 In het zeldzame geval dat er een fout of technische storing optreedt en goederen mogelijk onjuist zijn geprijsd, zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.
Wij zullen in dat geval ofwel uw bestelling annuleren en de aankoopprijs terugbetalen, of wij zullen contact met u opnemen met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder gaan met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.
7.3 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten.
7.4 Eventuele verzendkosten worden voordat u uw bestelling plaatst in de winkelmand aan u gemeld. Meer over verzendmethoden en -kosten kunt u hier lezen.

8 - Betaling

8.1 Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.
8.2 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
8.3 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
8.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
8.5 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

9 - Beschikbaarheid en levering

 9.1 Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.
9.2 Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.
Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.
9.3 Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is. U heeft in dat geval  het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
9.4 Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terugbetalen.
9.5 In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.
9.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10 - Aansprakelijkheid

Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.
Beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:
- in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
- in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

11 - Herroepingsrecht

11.1 U heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Bij HWG houden wij echter een herroepingstermijn aan van 30 dagen.
Wij vragen u naar de reden van herroeping, maar u bent niet tot opgave van reden(en) verplicht.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Europese modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
11.2 De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
11.3 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
11.4 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
11.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
11.6 U dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
11.7 U moet het product terugsturen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.8 U ben in principe zelf verantwoordelijk voor de betaling van de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij wij hebben aangegeven dat u deze kosten niet hoeft te dragen.
Lees hier meer over onze retourzending procedure.
11.9 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.  Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, vergoeden wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet.
11.10 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

12 - Uitsluitingen van het herroepingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die betreft de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; 
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);
- Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
- Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

13 - Garantie

Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 11 kunt u het product aan ons terugsturen, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.
Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij -naar uw keuze -de goederen op onze kosten repareren of vervangen - als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is - tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvangt u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen.
We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.
Meer over garantie bij HWG kunt u hier lezen.

14 - Extra garantie

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is ingeval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra (bovenwettelijke) garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 
Meer over garantie bij HWG kunt u hier lezen.

15 - Klachten en geschillen

15.1 Bij ons schriftelijk (of via e-mail) ingediende klachten worden binnen 24 uur bevestigd voor ontvangst en binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, krijgt u van ons binnen de termijn van 14 dagen een indicatie wanneer u een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
15.2  U dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Is de klacht na deze termijn nog niet opgelost, dan ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
15.3 Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

16 - Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.
We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

17 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
2.       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3.       Dag: kalenderdag;
4.       Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5.       Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.       Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8.       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9.       Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
10.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 
Laatst gewijzigd: 20 december 2017

Klantenservice

Contact

Telefoon:  32 (0)78 48 39 34
E-mail: Klik hier
 

Winkel

Meirbrug 2
2000 Antwerpen
32 (0) 3 232 58 08
 

Hoofdkantoor

Telefoon:  31 (0)85 489 20 10
E-mail: Klik hier
 


Informatie

Hoe te betalen
Verzending
Garantie
Veilig bestellen
Contact
Vraag en antwoord

Instructies

Hoe te bestellen
Polsmaat meten