Horloge.be gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te laten functioneren en je een veilige website te bieden tijdens het winkelen. Daarnaast gebruiken wij cookies om je beter en persoonlijker te helpen; Met deze cookies volgen wij en derde partijen jouw gebruik van onze site, tonen wij op jouw voorkeuren afgestemde advertenties en verzamelen wij informatie om onze website te optimaliseren. Meer informatie?

Als je op 'accepteren' klikt of verdergaat op onze website, gaan we ervan uit dat je dat goedvindt.

Gratis bezorging horloges boven € 50

Holland Watch Group Actievoowaarden

Actievoorwaarden: Cashback Actie - Win je aankoopbedrag terug

Algemeen

1.   Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Win je aankoopbedrag terug’ ’Actie’ van Holland Watch Group B.V., Willebrordusstraat 14, 3037TR Rotterdam ter promotie van horloges en horlogebanden. De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij HWG Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www.hollandwatchgroup.com

2.   Holland Watch Group behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Holland Watch Group daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Holland Watch Group bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

3.   Holland Watch Group behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname

1.   Medewerkers van Holland Watch Group alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.

2.   Zijn ook uitgesloten van de Actie, personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

3.   Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.

4.   Per vouchercode kan maximaal 1 keer worden deelgenomen. Deelnemers kunnen maximaal 1x winnen (één keer het aankoopbedrag terug ‘Prijzen’). Bijgevolg wordt een hoofdprijs winnende deelnemer van verdere deelname uitgesloten.

5.   Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.

6.   Holland Watch Group stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.

Actieopzet

1.   De actieperiode loopt van [18 augustus 2017, 00:00] tot en met [25 augustus 2017, 23:59]. Inzendingen ontvangen na 25 augustus zullen niet meer in aanmerking komen voor een prijs.

2.   Om deel te nemen aan deze actie moeten deelnemers een horloge kopen bij Holland Watch Group en de vouchercode gebruiken in de winkelmand. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat de ingevulde gegevens correct zijn. Holland Watch Group kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer blijkt dat de gegevens niet correct zijn en de deelnemer niet kan worden gecontacteerd in geval van winst.

3.   Uit alle inzendingen worden op onpartijdige wijze via computertrekking een winnaar getrokken die het aankoopbedrag terug ontvangt. De trekking vindt na de looptijd van de actie plaats.

4.   De winnaar van de prijs krijgt uiterlijk 5 werkdagen na de trekking waarbij ze als winnaar werden aangeduid een e-mail, waarop ze dienen te reageren binnen 15 kalenderdagen. Bij gebrek aan een reactie binnen deze termijn van 15 kalenderdagen is de prijs verloren en wordt deze uitgereikt aan de eerstvolgende winnende deelnemer uit de eerstvolgende beschikbare trekking.

5.   Uitsluitend winnaars krijgen bericht over de uitslag.

Prijzen

1.   In deze Actie worden de volgende prijs weggegeven.

1x aankoopbedrag terugwinnen.

1.   Holland Watch Group draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.

2.   Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

3.   Voor het verzilveren van de vouchercode gelden de voorwaarden van Holland Watch Group. Holland Watch Group kan op geen enkele manier worden aangesproken in geval de deelnemer de voorwaarden niet naleeft.

4.   De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Privacy

1.   Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Holland Watch Group kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

2.   De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Holland Watch Group met inachtneming van de privacyverklaring van Holland Watch Group, zoals vermeld op de Actiewebsite www.hollandwatchgroup.com

3.   De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Holland Watch Group verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Holland Watch Group toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

Aansprakelijkheid

1.   Holland Watch Group en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Holland Watch Group. Holland Watch Group is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Holland Watch Group draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Holland Watch Group is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Holland Watch Group is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

1.   Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Holland Watch Group B.V. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Holland Watch Group.

2.   Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Holland Watch Group handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

3.   Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

4.   Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoongegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Holland Watch Group:

· per telefoon op het nummer +31(0)85 489 2010;

· per brief op het adres: Holland Watch Group Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Willebrordusstraat 14, 3037TR Rotterdam, Nederland;

· via het online contactformulier op de website www.hollandwatchgroup.com (https://www.hollandwatchgroup.com/feedback/);

· via email:  info@hollandwatchgroup.com.

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen. 
Vastgesteld op 10 augustus 2017